Όροι Υπηρεσίας και Πληρωμής

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν την παροχή της υπηρεσίας «Workearly - Sports Analytics School» από την εταιρεία «REATCODE LTD», εφεξής «REATCODE» ή «Εταιρεία», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (85, Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT) και Αριθμό Μητρώου:11762980 προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «Πελάτης»). Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση του Δωρεάν Υλικού που παρέχεται από το παρόν site του Sports Analytics School (εφεξής "Course").

Υπηρεσίες- Προϊόντα

Η Εταιρεία παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
1. Δωρέαν course (βλ. παράγραφο #1)
2. Elearning Courses ( βλ. παράγραφμο #4)
Οποιεδήποτε άλλες υπηρεσίες προσφέρονται από το workearly -πλην των παραπάνω- δεν εμπίπτουν στους παρόντες Όρους. Για παράδειγμα, η αγορά του Sports Analytics School και των Training Programs διέπεται από τους Όρους Χρήσης που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του workearly.gr και συγκεκριμένα στον εν λόγω σύνδεσμο.

#1. Δωρεάν Course

Τα courses με ένδειξη "Δωρεάν Courses" διατίθενται δωρέαν στους χρήστες του Sports Analytics School. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Couse είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη, η οποία επίσης παρέχεται δωρέαν. Η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί τον χρήστη από την Πλατφόρμα σε περίπτωση λήξης του διαστήματος παρακολούθησης ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει η εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί το περιεχόμενο του course ανά πάσα στιγμή, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή τροποποιώντας το περιεχόμενό του. Επίσης, δεν υφίσταται το δικαίωμα υπαναχώρησης, δεδομένου ότι το course παρέχεται δωρέαν ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση σχετικά με την ορθή λειτουργία και προβολή του course. 

#2. Δωροκάρτες

Έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προγραμμάτων Sports Analytics School. Οι δωροκάρτες είναι σε ηλεκτρονική μορφή και αγοράζονται μέσω της Πλατφόρμας μας. Η αξία που μπορείτε να επιλέξετε είναι 30€, 50€ ή 80€. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η δωροκάρτα αποστέλλεται απευθείας μέσω email στον αποδέκτη. Η ισχύς της κάθε δωροκάρτας είναι για δύο μήνες (2) μήνες από την ημέρα της αγοράς της. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η δωροκάρτα καθίσταται ανενεργή και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί. Με τον όρο "εξαργύρωση" εννοείται η εξασφάλιση της θέσης στα προγράμαμτα του Sports Analytics School από το πρόσωπο που θα εξαργυρώσει τη δωροκάρτα. Ο τελευταίος μπορεί να επιλέξει όποιον κύκλο των Προγραμμάτων επιθυμεί εντός 9 μηνών από την αγορά της δωροκάρτας. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη θέση του εντός δύο (2) μηνών από την αγορά της δωροκάρτας. Η εξασφάλιση της θέσης γίνεται με την εξόφληση του ποσού συμμετοχής ή της ελάχιστης προβλεπόμενης προκαταβολής. Η δωροκάρτα δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά άλλων προϊόντων της Εταιρείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά του προγράμματος στο οποίο αφορά. Μόνο η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα πώλησης της δωροκάρτας. Ο Πελάτης απαγορεύεται να μεταβιβάσει τη δωροκάρτα με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, να την πουλήσει ή να την ανταλλάξει. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος της δωροκάρτας.

#3. Εκπτωτικά Κουπόνια - Vouchers

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί οποτεδήποτε προωθητικές ενέργειες με οποιαδήποτε μορφή (καλούμενες από κοινού εφεξής ως "προωθητικά προνόμια"), όπως ενδεικτικά, να παρέχει δωρεάν κουπόνια, δωροκάρτες, εκπτωτικούς κωδικούς και vouchers. Τα προωθητικά προνόμια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά των προγραμμάτων του Sports Analytics School ως έκπτωση επί της τιμής του προϊόντος.
 Η Εταιρεία αποφασίζει τη διάρκεια και τον χρόνο λήξης των εκάστοτε προωθητικών προνομίων, οι οποίοι μπορεί να προσδιορισθούν είτε με την ανακοίνωση απώτατης χρονικής προθεσμίας είτε με την εξάντληση συγκεκριμένου αριθμού των θέσεων, αιτήσεων ή των ίδιων των προωθητικών προνομίων. Ελεύθερα μπορεί να παρατείνει το χρονικό διάστημα ισχύος ή να το τροποποιεί αν κρίνει σκόπιμο. Τα προωθητικά προνόμια δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν μεταβιβάζονται, δεν είναι αντικείμενο πώλησης και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για αγορά άλλων προγραμμάτων της Εταιρείας.
Τα προωθητικά προνόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μια αγορά προϊόντων. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να αποδείξουν την πλήρωση των κριτηρίων για την υπαγωγή τους στην προωθητική ενέργεια, η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την απονομή των προνομίων.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος του προωθητικού προνομίου.
Τα προωθητικά προνόμια είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να αποσταλούν στο email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος κατά την λήψη του. Ανάλογα με την προωθητική ενέργεια μπορεί να υπάρχουν επιπλέον όροι για την εξαργύρωση του κάθε εκπτωτικού προνομίου, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος του προαναφερθέντος email ή στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο site, τα social media ή άλλα κανάλια επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων. 

#4. Elearning courses

Στηγ ενόητητα "Elearnings" παρέχονται προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι απαραίτητη η σύνδεση στο Internet. Η γλώσσα των προγραμμάτων κοινοποιείται στη σελίδα του κάθε προγράμματος. Αν δεν υπάρχει σχετική αναφορά, γλώσσα των courses θεωρείται η ελληνική. Το περιεχόμενο των εν λόγω courses δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει επαγγελματικές, νομικές ή άλλες συμβουλές.
Η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί το περιεχόμενο που περιλαμβάνει στα courses ανά πάσα στιγμή. Το περιεχόμενο κάθε course είναι διαθέσιμο στην Πλατφόρμα για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς.
 Η αγορά των εν λόγω courses γίνεται μέσω του παρόντος website. Οι Πελάτες των elearning courses δηλώνουν ρητά ότι παραιτούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη στιγμή που λαμβάνουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των elearning courses, δηλαδή από την ημέρα και ώρα αγοράς των courses.Για την ευθύνη της Εταιρείας,, εφαρμόζεται η παράγραφος "Περιορισμός Ευθύνης" παρακάτω. 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το υλικό που παρέχεται από την Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε ή του παραχωρήθηκε πρόσβαση στο υλικό από τον τελευταίο προχωρεί στις παραπάνω ενέργειες, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός της. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Εταιρείας. Το υλικό που προέρχεται από συνεργαζόμενους παρόχους έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία με ειδική άδεια, χωρίς να θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πνευματικά τους δικαιώματα. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε συνεργαζόμενες σελίδες και υπηρεσίες. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό θα παρέχεται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.